Lớp DatagramPackage trong lập trình mạng được sử dụng với mục đích gì?

Lớp DatagramPackage trong lập trình mạng được sử dụng với mục đích gì?

A. Tạo gói dữ liệu để trao đổi giữa hai máy tính trên mạng theo kết nối d¬ới giao thức TCP

B. Tạo gói dữ liệu để trao đổi giữa hai máy tính trên mạng theo kết nối d¬ới giao thức TCP/IP

C. Tạo gói dữ liệu để trao đổi giữa hai máy tính trên mạng theo kết nối d¬ới giao thức IP

D. Tạo gói dữ liệu để trao đổi giữa hai máy tính trên mạng theo kết nối d¬ới giao thức UDP

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: