Lớp Bao (Wrapper Class) nằm trong gói package nào?

Lớp Bao (Wrapper Class) nằm trong gói package nào?

A. java.io

B. java.lang

C. java.math

D. java.net

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: