Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet:

Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet:

A. 14

B. 6

C. 16

D. 8

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: