Lớp A được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet:

Lớp A được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet:

A. 14

B. 22

C. 16

D. 10

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: