Loại trừu tượng nào được dùng trong thiết kế phần mềm:

Loại trừu tượng nào được dùng trong thiết kế phần mềm:

A. Điều khiển

B. Dữ liệu

C. Thủ tục

D. Tất cả mục trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: