Loại tập tin hình ảnh nào có thể tạo hiệu ứng trong suốt

Loại tập tin hình ảnh nào có thể tạo hiệu ứng trong suốt

A. gif

B. jpg

C. png

D. jpe

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: