Loại tài khoản kế toán nào sau đây ở xã thuộc phạm vi áp dụng theo hướng dẫn?

Loại tài khoản kế toán nào sau đây ở xã thuộc phạm vi áp dụng theo hướng dẫn?

A. Tiền và vật tư

B. Tài sản cố định

C. Thanh toán

D. Thu ngân sách xã

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng