Loại phần mềm gì là 1 tập hợp các chương trình để cung cấp dịch vụ cho các chương trình khác:

Loại phần mềm gì là 1 tập hợp các chương trình để cung cấp dịch vụ cho các chương trình khác:

A. Phần mềm hệ thống (System software)

B. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)

C. Phần mềm thời gian thực (Real time software) 

D. Phần mềm nghiệp vụ (Business software)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: