Loại nào trong các bằng chứng sau đây được kiểm toán viên đánh đánh giá là cao nhất:

Loại nào trong các bằng chứng sau đây được kiểm toán viên đánh đánh giá là cao nhất:

A. Hóa đơn của đơn vị có chữ ký của khách hàng

B. Xác nhận nợ của khách hàng được gửi qua bưu điện trực tiếp đến kiểm toán viên

C. Hóa đơn của người bán

D. Thư giải trình của nhà quản lý

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng