Loại mô hình nào không được có trong kiến trúc phần mềm:

Loại mô hình nào không được có trong kiến trúc phần mềm:

A. Dữ liệu

B. Động

C. Xử lý

D. Cấu trúc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: