Loại mô hình nào được tạo ra trong phân tích yêu cầu phần mềm:

Loại mô hình nào được tạo ra trong phân tích yêu cầu phần mềm:

A. Chức năng và hành vi

B. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu

C. Kiến trúc và cấu trúc

D. Tính tin cậy và tính sử dụng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: