Loại khả thi nào không được xem xét trong phân tích khả thi:

Loại khả thi nào không được xem xét trong phân tích khả thi:

A. Khả thi về kinh tế

B. Khả thi về thực hiện

C. Khả thi vể kỹ thuật

D. Khả thi về chất lượng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: