Loại hình đặc tả nào không có?

Loại hình đặc tả nào không có?

A. Đặc tả hình thức

B. Đặc tả phi hình thức

C. Đặc tả toán học

D. Đặc tả hỗn hợp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: