Loại hình đặc tả nào được dùng phổ biến trong tài liệu SRS?

Loại hình đặc tả nào được dùng phổ biến trong tài liệu SRS?

A.  Đặc tả cấu trúc dữ liệu

B. Đặc tả chức năng

C. Đặc tả bằng sơ đồ

D. Đặc tả đối tượng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: