Loại bằng chứng về thanh toán với người bán có ít tính thuyết phục nhất là:

 Loại bằng chứng về thanh toán với người bán có ít tính thuyết phục nhất là:

A. Hoá đơn bán hàng của nàh cung cấp.

B. Bảng kê khai ngân hàng có khách hàng cung cấp

C. Những tính toán do kiểm toán viên thực hiện.

D. Bằng chứng miệng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng