list(enumerate([2, 3]))

list(enumerate([2, 3]))

Kết quả của hàm hiển thị dưới đây là gì?

A. Error

B. [(1, 2), (2, 3)]

C. [(0, 2), (1, 3)]

D. [(2, 3)]

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: