list = [ ‘Tech’, 404, 3.03, ‘Beamers’, 33.3 ]

list = [ ‘Tech’, 404, 3.03, ‘Beamers’, 33.3 ]

print list[1:3]

 Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?

A. [ ‘Tech’, 404, 3.03, ‘Beamers’, 33.3 ]

B. [404, 3.03]

C. [‘Tech’, ‘Beamers’]

D. None of the above

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: