Lĩnh vực kiểm toán nội bộ quan tâm:

Lĩnh vực kiểm toán nội bộ quan tâm:

A. Kiểm toán tuân thủ

B. Kiểm toán hoạt động

C. Kiểm toán báo cáo tài chính

D. Cả ba nội dung trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng