Liên mạng có thể được liên kết bởi LAN to LAN, LAN to WAN và 

Liên mạng có thể được liên kết bởi LAN to LAN, LAN to WAN và 

A. Mạng chuyển gói

B. Mạng chuyển mạch kênh

C. WAN to WAN

D. Mạng ISDN

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: