let i = 0;

let i = 0;

const arr = new Array(5);

arr.forEach(() => i++);

console.log(i);

Kết quả của đoạn code sau là:

A. 0

B. 1

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Bạn nghĩ là 5 à, không, bạn nên xem lại cách hoạt động của Array constructor, khi truyền vào một tham số là number từ 0 đến (2^32 – 1), nó sẽ tạo ra một array chỉ có thuộc tính length là number vừa truyền vào chứ nó không chứa các phần tử nào (empty slots), array này còn được gọi là sparse array. Vì array không chứa phần tử nào nên hàm forEach sẽ không được duyệt qua bất kỳ lần nào, vậy kết quả là 0.

Tags: