let b = ‘4’;

let b = ‘4’;

console.log(b++ + 3, b);

Đoạn code sau sẽ cho kết quả:

A. 44 4

B. 8 5

C. 7 5

D. 43 5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Toán tử ++ (Postfix Increment) được ưu tiên hơn toán tử +, đầu tiên toán tử Postfix Increment sẽ chuyển đổi b từ string ‘4’ sang number 4, sau đó nó sẽ chờ phép toán 4 + 3 thực hiện xong mới thực hiện tăng b lên một đơn vị.

Tags: