let a = new Date(‘2019,1,1’).toLocaleDateString();

let a = new Date(‘2019,1,1’).toLocaleDateString();

let b = new Date(2019, 1, 1).toLocaleDateString();

console.log(a, b);

Kết quả đoạn code sau là?

A. 1/1/2019 2/1/2019

B. 1/1/2019 1/1/2019

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Date Constructor new Date() trong Javascript được dùng để tạo một date object, dựa vào tham số đầu vào mà sẽ cho các kết quả khác nhau. Nếu tham số là một string, Javascript sẽ tự động parse chuỗi string thành ngày tương ứng, trong trường hợp này “2019,1,1” được parse thành ngày 1/1/2019, nếu tham số là ba numbers thì ố thứ nhất là năm, số thứ hai là tháng, số thứ ba là ngày, tuy nhiên cần chú ý, tháng ở đây được bắt đầu từ 0, vậy truyền vào 1 có nghĩa là tháng 2.

Tags: