Lệnh str.charat(n) có tác dụng gì?

Lệnh str.charat(n) có tác dụng gì?

A. Lấy ký tự bất kỳ trong chuỗi str

B. Lấy độ dài chuỗi str

C. Lấy ký tự có số chỉ mục n trong chuỗi k

D. Không có lệnh này

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Lệnh str.charat(n) có tác dụng gì?

Lệnh str.charat(n) có tác dụng gì?

A.  Lấy ký tự có số chỉ mục n trong chuỗi k

B. Lấy ký tự bất kỳ trong chuỗi str

C. Lấy độ dài chuỗi str

D. Không có lệnh này

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: