Lệnh result = condition ? value1 : value2 có nghĩa gì?

Lệnh result = condition ? value1 : value2 có nghĩa gì?

A. Nếu condition là true thì result = value2, nếu condition là false thì result = value1

B. Nếu condition là true thì result = value1, nếu condition là false thì result = value2

C. Không có lệnh này

D. Nếu condition là true thì result sẽ đảo giá trị của value1 và value2

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Lệnh result = condition ? value1 : value2 có nghĩa gì?

Lệnh result = condition ? value1 : value2 có nghĩa gì?

A. Nếu condition là true thì result = value2, nếu condition là false thì result = value1

B. Nếu condition là true thì result = value1, nếu condition là false thì result = value2

C. Không có lệnh này

D. Nếu condition là true thì result sẽ đảo giá trị của value1 và value2

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: