Lệnh prompt trong Javascript để làm gì?

Lệnh prompt trong Javascript để làm gì?

A. Hiện một thông báo nhập thông tin

B. Hiện một thông báo dạng yes, No

C. Cả hai dạng trên

D. Không có lệnh nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Lệnh prompt trong Javascript để làm gì?

Lệnh prompt trong Javascript để làm gì?

A. Hiện một thông báo nhập thông tin

B. Hiện một thông báo dạng yes, No

C. Cả hai dạng trên

D. Không có lệnh nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: