Lệnh ping sử dụng các gói tin nào sau đây?

Lệnh ping sử dụng các gói tin nào sau đây?

A. echo

B. TTL

C. SYN

D. FIN

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: