Lệnh PING dùng để? 

Lệnh PING dùng để? 

A. Kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không?

B. Kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không?

C. Kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không?

D. Kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không?

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: