Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép dừng câu lệnh điều khiển

Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép dừng câu lệnh điều khiển

A. break

B. goto

C. continue

D. Cả 3 phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: