Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép đã chuyển tới một nơi nào đó đã được gán nhãn

Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép đã chuyển tới một nơi nào đó đã được gán nhãn

A. break

B. goto

C. continue

D. exit

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: