Lệnh nào sau đây là SAI?

Lệnh nào sau đây là SAI?

A. cout << 120;

B. Không có lệnh sai

C. int x; cout << x;

D. int age = 33; cout << “My age is “ << age << “.\n”;

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Lệnh nào sau đây là SAI?

Lệnh nào sau đây là SAI?

A.  string s = 1234;

B. string s (“Hello world!”);

C. string s = “Hello world!”;

D. Tất cả đầu đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: