Lệnh nào sau đây định nghĩa một hằng giá trị?

Lệnh nào sau đây định nghĩa một hằng giá trị?

A.  const PI = 3.1415;

B. #define PI 3.1415

C. #define PI = 3.1415

D. const float PI;

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: