Lệnh nào ngừng vòng lặp hiện thời và bắt đầu vòng lặp tiếp theo?

Lệnh nào ngừng vòng lặp hiện thời và bắt đầu vòng lặp tiếp theo?

A. continue

B. break

C. cease

D. end

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: