Lệnh nào dưới đây được dùng để Windows)?

Lệnh nào dưới đây được dùng để Windows)?

A. Nslookup

B. Route

C. Ipconfig

D. Tracert

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: