Lệnh nào dùng để lấy dữ liệu đầu vào từ người dùng?

Lệnh nào dùng để lấy dữ liệu đầu vào từ người dùng?

A. cin

B. scanf()

C. input()

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: