Lệnh nào dùng để đóng chế độ đồ họa:

Lệnh nào dùng để đóng chế độ đồ họa:

A. getch();

B. closegraph();

C. Cả 2 phương án trên đều sai.

D. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: