Lệnh lặp for có dạng như thế nào?

Lệnh lặp for có dạng như thế nào?

A.  for ( biến = Giá trị đầu; Điều kiện; Giá trị tăng) 

B. for ( biến = Giá trị đầu; Giá trị tăng; điều kiện)

C. for ( biến = Điều kiện; Giá trị tăng; Giá trị cuối)

D. Tất cả các dạng trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Lệnh lặp for có dạng như thế nào?

Lệnh lặp for có dạng như thế nào?

A. For ( biến = Giá trị đầu, Điều kiện, Giá trị tăng)

B. For ( biến = Giá trị đầu, Giá trị tăng, điều kiện)

C. For ( biến = Điều kiện, Giá trị tăng Giá trị cuối)

D. Tất cả các dạng trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Lệnh lặp for có dạng như thế nào?

Lệnh lặp for có dạng như thế nào?

A. For ( biến = Giá trị đầu, Điều kiện, Giá trị tăng)

B. For ( biến = Giá trị đầu, Giá trị tăng, điều kiện)

C. For ( biến = Điều kiện, Giá trị tăng Giá trị cuối)

D. Tất cả các dạng trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: