Lệnh if CONDITION { Khối lệnh } có tác dụng gì?

Lệnh if CONDITION { Khối lệnh } có tác dụng gì?

A. Nếu CONDITION đúng thì thực hiện Khối lệnh, nếu sai thì bỏ qua

B. Nếu CONDITION sai thì thực hiện Khối lệnh, nếu đúng thì bỏ qua

C. Tất cả đều sai.

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Lệnh if CONDITION { Khối lệnh } có tác dụng gì?

Lệnh if CONDITION { Khối lệnh } có tác dụng gì?

A.  Nếu CONDITION đúng thì thực hiện Khối lệnh, nếu sai thì bỏ qua

B. Nếu CONDITION sai thì thực hiện Khối lệnh, nếu đúng thì bỏ qua

C. Không có đáp án đúng

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: