Lệnh fflush(stdin) dùng để làm gì?

Lệnh fflush(stdin) dùng để làm gì?

A. Đọc kí tự từ bàn phím

B. Xóa sạch bộ nhớ đệm

C. Xóa bộ nhớ đệm

D. Kết quả khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: