Lệnh CSS có thể viết được ở đâu?

Lệnh CSS có thể viết được ở đâu?

A. Viết lẫn vào HTML nhưng khi viết có thẻ hoặc viết ra một file riêng và đặt tên có phần mở rộng là .css

B. Viết lẫn vào HTML nhưng khi viết có thẻ hoặc viết ra một file riêng và đặt tên có phần mở rộng là .sheet

C. Viết lẫn vào HTML nhưng khi viết có thẻ , viết theo tên thẻ ở thuộc tính style=” hoặc viết ra một file riêng và đặt tên có phần mở rộng là .css

D. Viết lẫn vào HTML nhưng khi viết có thẻ hoặc viết ra một file riêng và đặt tên có phần mở rộng là .css

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: