= ” Lệnh CSS có thể viết được ở đâu?”

= ” Lệnh CSS có thể viết được ở đâu?”

A. ( 2) = ” Viết lẫn vào HTML nhưng khi viết có thẻ hoặc viết ra một file riêng và đặt tên có phần mở rộng là .css ”

B. ( 1) = “Viết lẫn vào HTML nhưng khi viết có thẻ , viết theo tên thẻ ở thuộc tính style=”” hoặc viết ra một file riêng và đặt tên có phần mở rộng là .css”

C. ( 3) = ” Viết lẫn vào HTML nhưng khi viết có thẻ hoặc viết ra một file riêng và đặt tên có phần mở rộng là .css ”

D. ( 4) = ” Viết lẫn vào HTML nhưng khi viết có thẻ hoặc viết ra một file riêng và đặt tên có phần mở rộng là .sheet ”

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: