Lệnh cout trong C++ có tác dụng gì?

Lệnh cout trong C++ có tác dụng gì?

A.  Là stream đầu ra chuẩn trong C++.

B. Là lệnh chú thích trong C++

C. Là stream đầu vào chuẩn của C++.

D. Là lệnh khai báo một biến.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: