Lệnh cin trong C++ có tác dụng gì?

Lệnh cin trong C++ có tác dụng gì?

A.  Là lệnh chú thích trong C++

B. Là lệnh khai báo một biến.

C. Là stream đầu ra chuẩn trong C++.

D. Là stream đầu vào chuẩn của C++.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: