Lệnh charAt(n) có tác dụng gì?

 Lệnh charAt(n) có tác dụng gì?

A. Tìm kiếm ký tự thứ n

B. Trả về ký tự thứ n-1

C. Trả về ký tự thứ n

 

D. Trả về ký tự có vị trí chỉ mục n

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: