Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để?

 Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để?

A. Ngưng vòng for nếu gặp lệnh này 

B. Không có ý nghĩa trong vòng lặp

C. Nhảy đến một tập lệnh khác

D. Không thể kết hợp được

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: