Layout table được tạo tự động bởi Dreamweaver có độ rộng của cửa sổ tài liệu.

Layout table được tạo tự động bởi Dreamweaver có độ rộng của cửa sổ tài liệu.

A. Đúng.

B. Sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: