Layout cell có thể tồn tại bên ngoài layout table không?

Layout cell có thể tồn tại bên ngoài layout table không?

A. Đúng.

B. Sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: