Lập trình hướng đối tượng có tên vắt tắt là ?

Lập trình hướng đối tượng có tên vắt tắt là ?

A. OOP

B. OPO

C. PPO

D. OPP

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: