Lớp Soket trong lập trình mạng được sử dụng khi viết chương trình bên phía máy nào trong lập trình theo mô hình Client/Server:

Lớp Soket trong lập trình mạng được sử dụng khi viết chương trình bên phía máy nào trong lập trình theo mô hình Client/Server:

A.  Máy chủ và máy khách

B. Không phải máy chủ và máy khách

C. Máy khách

D. Máy chủ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: