Lập chương trình kiểm toán dựa trên cơ sở:

Lập chương trình kiểm toán dựa trên cơ sở:

A. Kế hoạch kiểm toán chi tiết.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

C. Kế hoạch bán hàng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng