Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn nào của quá trình kiểm toán?

Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn nào của quá trình kiểm toán?

A. Lập kế hoạch kiểm toán.

B. Hoàn thành kiểm toán.

C. Thực hiện kiểm toán.

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng